Inventarieförteckningar

Enligt kyrkoordningen och Kulturmiljölagen har församlingar inom Svenska kyrkan krav på sig att ha en god ordning på sina inventarier genom en väl utarbetad och uppdaterad inventarieförteckning. En väl utarbetad inventarieförteckning bör innehålla uppgifter som beskrivning (utformning, stil, dekor, färger m.m.), förvaring, ålder, skador, tillverkare, anskaffningsår, inskrifter, gåvoinformation m.m. Detta kan vara en tung börda för inventarieansvariga och övermäktigt att utföra om den tidigare inventarieförteckningen är bristfällig. En bristfällig inventarieförteckning med till exempel avsaknad av bilder och/eller knapphändig information/beskrivning gör det svårt att identifiera föremålet. Detta medför även svårigheter att koppla ihop den nya förteckningen med den gamla samt försvårar en värdering eller identifiering vid stöld. För att få en möjlighet att koppla samman föremålen i den nya förteckningen med dem i den äldre genomförs arkivstudier vilket även återskapar kunskap och historia om föremålen.

Den nya inventarieförteckning upprättas i Sacer vilket underlättar för församlingens fortsatta arbete med inventarierna. Om församlingens inventarieansvariga önskar utbildning i Sacer kan jag även erbjuda den tjänsten.

Vad ingår i vårat inventariearbete och varför är det viktigt?
I arbetet med inventarieförteckningen ingår 6 delar:

1. Kategorisering & värdering - Föremålens kulturhistoriska värde bedöms och urvalet bidrar till en förståelse för deras kulturella värden. Församlingen kan få KAE för vård och underhåll för de föremål som är skyddsvärda (K-märkta).

2. Beskrivning - Undersökning av föremålen samt genomgång av äldre tiders inventarieförteckningar vilket bidrar till en korrekt beskrivning av föremålen samt dess immateriella värden som till exempel deras historia, förvärv, tidigare placering och bruk.

3. Bedömning – Föremålens skick bedöms och vid behov av vård ges förslag på lämpliga åtgärder för att föremålen ska kunna fortsätta brukas och/eller behålla sitt kulturhistoriska värde.

4. Fotografering och digitalisering -
Noggrann fotograferingen från helhet till detalj bidrar till enkel och säker identifiering och korrekt värdering i händelse av förlust samt möjliggör att på ett digitalt sätt synliggöra och tillgängliggöra Svenska kyrkans rika kulturarv.

5. Digitalisering - Samtliga föremål i kyrkan skrivs in med information och bilder i inventarieprogrammet SACER vilket möjliggör en säker informationsdelning för att tillgängliggöra kulturarvet. Den digitala förteckningen är ett utmärkt arbetsredskap för församlingen då den underlättar den dagliga vården, underhållet och hanteringen av föremålen.

6. Rapport och prioriteringslista - Vid fullgjord inventering lämnas en utförlig rapport på utfört arbete med en övergripande skadeinventering och i förekommande fall råd och tips om åtgärder och hantering av föremålen för att säkerställa bevarandet till kommande generationer. Utifrån genomförd inventering skapas en adekvat prioriteringslista som är en viktig del i en kyrkas katastrofberedskap.

Vad kostar det?

Varje kyrka är unik och har olika många inventarier och kvalité på tidigare inventarieförteckning vilket gör det vanskligt att skriva ut en ungefärlig kostnad. Vid upprättande av offert besöker vi ofta församlingarna för att bedöma omfattning och behov, vilket vi gör utan kostnad och utan motkrav.

Kyrkoantikvarisk ersättning KE

För antikvariska konsulttjänster vid nyregistrering av äldre inventarieförteckningar i Sacer går det att ansöka om Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Enligt Svenska kyrkans ”Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning version 2.0” som gäller från och med ramår 2021 är riktvärdet på ersättningsnivån för liknande konsulttjänster 75% (67-90%).

Här nedanför kan du ladda ner handboken

Inventaria

I arbetet med att upprätta och registrera inventarieförteckningar för församlingar inom Svenska kyrkan samarbetar jag med Anna-Johanna von Platen, konsthistoriker och fotograf. Anna-Johanna driver företaget Inventaria och har över 20 års erfarenhet av kyrkliga föremål och arbete med inventarieförteckningar. I och med detta samarbete utförs arbetet med både en antikvarisk och konsthistorisk kompetens.

www.inventaria.se 

Välkommen till min fotosida! Jag är professionell fotograf med många års erfaranhet av foto och styling. Fotografering sker i min studio eller på annan önskad plats. Kolla in min portfolio för tidigare jobb och massor av inspiration.
Handbok_KAE_2.0.pdf