Inventarieförteckningar 

Enligt kyrkoordningen och Kulturmiljölagen har församlingar inom Svenska kyrkan krav på sig att ha en god ordning på sina inventarier genom en väl utarbetad och uppdaterad inventarieförteckning. En väl utarbetad inventarieförteckning bör innehålla uppgifter som beskrivning (utformning, stil, dekor, färger m.m.), förvaring, ålder, skador, tillverkare, anskaffningsår, inskrifter, gåvoinformation m.m. Detta kan vara en tung börda för inventarieansvariga och övermäktigt att utföra om den tidigare inventarieförteckningen är bristfällig. En bristfällig inventarieförteckning med till exempel avsaknad av bilder och/eller knapphändig information/beskrivning gör det svårt att identifiera föremålet. Detta medför även svårigheter att koppla ihop den nya förteckningen med den gamla samt försvårar en värdering eller identifiering vid stöld. För att få en möjlighet att koppla samman föremålen i den nya förteckningen med dem i den äldre genomförs arkivstudier vilket även återskapar kunskap och historia om föremålen.

Den nya inventarieförteckning upprättas i Sacer vilket underlättar för församlingens fortsatta arbete med inventarierna. Om församlingens inventarieansvariga önskar utbildning i Sacer kan jag även erbjuda den tjänsten.

Inventaria

I arbetet med att upprätta och registrera inventarieförteckningar för församlingar inom Svenska kyrkan samarbetar jag med Anna-Johanna von Platen, konsthistoriker och fotograf. Anna-Johanna driver företaget Inventaria och har över 20 års erfarenhet av kyrkliga föremål och arbete med inventarieförteckningar. I och med detta samarbete utförs arbetet med både en antikvarisk och  konsthistorisk kompetens. 

www.inventaria.se 

Vad kostar det?

Varje kyrka är unik och har olika många inventarier och kvalité på tidigare inventarieförteckning vilket gör det vanskligt att skriva ut en ungefärlig kostnad. Vid upprättande av offert besöker vi ofta församlingarna för att bedöma omfattning och behov, vilket vi gör utan kostnad och utan motkrav.

Kyrkoantikvarisk ersättning KE

För antikvariska konsulttjänster vid nyregistrering av äldre inventarieförteckningar i Sacer går det att ansöka om Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Enligt Svenska kyrkans ”Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning version 2.0” som gäller från och med ramår 2021 är riktvärdet på ersättningsnivån för liknande konsulttjänster 75% (67-90%).

Här nedanför kan du ladda ner handboken

Handbok_KAE_2.0.pdf